หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

รุ่นที่ 5

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

https://pn.bcnnv.ac.th/

วิทยาลัยคัดเลือกผู้เข้าอบรมตามระเบียบที่ได้ประกาศไว้ และไม่มีนโยบาย การรับฝากเข้าเรียน

***รับสมัครออนไลน์เท่านั้น*** 

** เปิดรับสมัครวันที่ 1 มิถุนายน 2567**

****เรียนภาคทฤษฎี เรียน เสาร์ - อาทิตย์ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ*****ภาคฝึกปฏิบัติ วัน  พฤหัส - เสาร์ ณ โรงพยาบาล

ส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์

งานวิชาการ (หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 )

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ  

681 ถนนรามอินทรา กม.12 แขวง/เขต คันนายาว กรุงเทพฯ 10230

อ่านคำแนะนำก่อนการสมัครให้ละเอียด

ส่งหลักฐานการสมัครได้แก่

1) ใบสมัครกรอกข้อมูล ติดรูปถ่ายให้ครบถ้วน นำส่งพร้อมบัตรประจำตัวสอบส่วนที่ 1  ดาวน์โหลดใบสมัคร

2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ติดที่ ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ

3) สําเนาหลักฐานการสําเร็จการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ตรงกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
    จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ

4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ

5) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ใบ สด.9) ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ให้ผู้สมัครเขียนรับรองสําเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกํากับหลักฐานทุกฉบับ

6) กรณีผู้สมัครเป็นบุคลากรของสถานพยาบาลภาครัฐต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์ทํางาน จากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน

7) หลักฐานการชําระเงินค่าสมัคร คนละ 200 บาท  

8) นำเอกสารข้อ 1 - 7   ส่งไปรษณีย์ภายในวันที่ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2567 (ตามวันประทับตราไปรษณีย์) 

มายัง งานวิชาการ (หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ  

681 ถนนรามอินทรา กม.12 แขวง/เขต คันนายาว กรุงเทพฯ 10230

"เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง มิเช่นนั้นจะถือว่าเอกสารไม่ครบ" 

ลงทะเบียนสมัครสอบ

( อ่านคำแนะนำก่อนการสมัคร )